Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Privacyverklaring
In deze verklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt het er op neer dat wij uw persoonsgegevens:
- alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking ervan specifieke schriftelijke toestemming heeft gegeven
- niet delen met anderen tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie punt 4)
- zorgvuldig beveiligen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van het Bureau voor Bouwhistorie & Architectuurgeschiedenis (BBA) en de website van BBA.

1. Gebruik persoonsgegevens
Wij vragen u alleen om persoonsgegevens ten behoeve van het afsluiten van een overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld om die overeenkomst uit te kunnen voeren en u te voorzien van de daarbij noodzakelijke informatie. De verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor toezending van een nieuwsbrief of direct mail. BBA zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij die termijn volgen. Verstrekte persoonsgegevens bij (open) sollicitaties worden na afronding van de procedure verwijderd.

2. Communicatie
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. BBA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Onze medewerkers zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

3. Website
Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Wij gebruiken deze gegevens alleen om het functionele gebruik van de website te analyseren. De logfiles worden maximaal 12 maanden bewaard.

4. Derden
Wij maken bij de uitvoering van onze diensten gebruik van de diensten van derden. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot uw gegevens, nemen wij passende maatregelen om er voor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de boogde doelen worden gebruikt. Verder kunnen wij op grond van wetgeving verplicht worden persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan derden. In geen geval verkoopt BBA uw persoonsgegevens aan derden.

5. Inzien persoonsgegevens
U heeft het recht om te vragen welke persoonsgegevens van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd, lichten wij u gemotiveerd toe waarom dat het geval is.

6. Contact
Voor vragen of opmerkingen aangaande deze verklaring of de door ons opgeslagen persoonsgegevens, dan wel klachten over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u contact op te nemen via bba@bouwhistorienederland.nl.