Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
Centrum Hilversum
Centrum Hilversum - Bureau voor Bouwhistorie en ArchitectuurgeschiedenisCentrum Hilversum - Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis
 

In verband met de voorbeiding van een Structuurvisie Hilversum is door BBA in opdracht van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd van monumentale en beeldbepalende panden in het centrum van Hilversum. Deze inventarisatie beschrijft de hoofdlijnen van de ontwikkeling van het centrum, toont de historische gelaagdheid per bouwblok en geeft een overzicht van de cultuurhistorische waarden.

Het centrum van Hilversum is in de laatste twee eeuwen verandert van een groot esdorp - levend van landbouw en tapijtnijverheid - in een bruisende mediastad met fors verzorgingsgebied. De aanpassingen van infrastructuur en bebouwing laten zich goed aflezen uit een vergelijking van de situatie in 1832 (oudste kadastrale kaart) met de situatie van nu. Duidelijk zichtbaar is de omvorming van een losse, open stedenbouwkundige structuur naar meer gesloten of zelfs vrijwel geheel bebouwde bouwblokken.Veel oudere bebouwing is vervangen door nieuwere architectuur. Die transformatie heeft ook een grote diversiteit aan architectonische vormen opgeleverd.